Connect with us

Actualitate

INSPECŢIA MUNCII – INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ NEAMŢ

Publicat

pe

In atentia conducatorului unitatii

 

Ref.:  Informatii cu privire la piata muncii si prevenirea imbolnavirilorin contextul epidemiei cu noul coronavirusCOVID 19

 

A.masuri furnizate de INSPECTIA MUNCII

 

I.În contextul existentei, la locul de muncă, a riscului de contaminare cu Coronavirus, angajatorii pot lua următoarele măsuri:

1.Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

2.Modificarea unilaterala a contractului individual de muncă, până la incetarea stării de urgentă prevăzută de Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României, în conditiile stabilite prin art. 33 din Decret:

“Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ teritorială este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului”.

 • In cazul in care se optează pentru munca la domiciliu, decizia de modificare a contractului individual de muncă va contine, in conformitate cu prevederile art. 109 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe lângă prevederile generate si următoarele elemente:
 • faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;
 • perioada pentru care se aplică această măsură;
 • programul in cadrul căruia angajatorul este in drept să controleze activitatea salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează in activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.
 • În cazul in care se optează pentru munca in regim de telemuncă, atunci când indeplinirea atributiilor specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine salariatul, presupune folosirea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, decizia de modificare a contractului individual de muncă va contine, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitătii de telemuncă, pe lângă prevederile generalesi elemente specfice, printre care exemplificam:
 • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 • responsabilitătile părtilor convenite în functie de locul/locurile desfăsurării activitătii de telemuncă, inclusiv responsabilitătile din domeniul securitătii si sanatatii în muncă;
 • conditiile în care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitătii în regim de telemuncă.

Angajatorul are posibilitatea modificării contractului individual de muncă, in sensul celor mentionate mai sus, care să producă efecte si ulterior incetării stării de urgentă, prin incheierea unui act aditional la contract.

 

II.În contextul suspendării cursurilor din toate unitatile si institutiile de invatamânt, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre părinti să rămână la domiciliu pentru supravegherea copilului minor, precizăm următoarele:

 • Legea nr. 19/2020 din 14.03.2020, modificata prin OUG nr. 30/18.03.2020, privind acordarea unor zile liberepărinţilor pentru supravegherea copiilor, în situatia închiderii temporare a unitătilor de învătamânt, prevede că: “Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unitatilor de învatamânt unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autoritatile competente cu atribuţii în domeniu”.

In aplicarea prevederilor legii a fost adoptata H.G. nr. 217/18.03.2020.

Pentru a beneficia de zile libere pe perioada suspendării cursurilor din unitătile si institutiile de invătamânt, trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

 • copiii au vârsta de până la 12 ani sau, în cazul celor cu dizabilităti, până la 18 ani si sunt inscrişi in cadrul unei unitati de invatământ si alte situatii prevazute in ordonanta;
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;
 • salariatul care va supraveghea copilul solicită angajatorului său, in scris, acordarea de zile libere;
 • cererea este insotită de declaraţia pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care rezultă că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere pentru supravegherea copilului pe perioada suspendării cursurilor din unitătile si institutiile de învătamânt si nici nu este intr-una din situatiile precizate de ordonanta pentru care legea nu se aplica.

Angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si­de asistentă socială, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitatile care asigură transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrică, căldură si apă pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copilului pe perioada suspendării cursurilor scolare, doar cu acorduI angajatorului.

Pentru fiecare zi liberă, salariatul beneficiază de o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrate, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Numărul de zile libere acordat in conditiile mentionate mai sus se stabileste de către Guvern, prin hotărâre.

 

III.   Decizia suspendării contractelor individual de muncă din initiativa
angajatorului poate fi luată doar
in conditiile prevăzute de art. 52 si art. 53
din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările
si
completările ulterioare.

Suspendarea de drept a contractului individual de muncă in temeiul art. 50 lit. f) din Codul muncii, pe motiv de forta majoră, poate fi aplicată doar in situatia intervenirii unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, astfel cum este definit la art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată si nu ca măsură preventivă.

Pe perioada starii de urgenta, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiative angajatorului, potrivit art. 52, alin.1, lit.c, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza dar nu mai mult de 75% din castigul mediu salarial brut si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile stabilite de actul normativ.

 

 1. Decizia concedierii individuale sau colective pentru motive care nu țin de persoana salariaților poate fi luată de către angajator doar în condițiile prevăzute de art. 65 – 77 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea interdicțiilor prevăzute de art. 59 și art. 60 din același act normativ.

 

 • Informatii utile pentru angajatori si lucrători, in scopul prevenirii aparitiei cazurilor de infectare cu virusul COVID 19 la toate locurile de muncă

-In conditiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă,angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toateaspectele legate de muncă si trebuie să ia măsurile necesare pentru:

 1. asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
 2. prevenirea riscurilor profesionale;
 3. informarea şi instruirea lucrătorilor;
 4. acordarea echipamentului de protectie (măsti, mănusi de protectie etc.)

-Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un rise de expunere la coronavirus (COVID-19), angajatorul trebuie să determine natura si nivelul de expunere, pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate, astfel:

 • limitarea expunerii;
 • elaborarea unui plan de măsuri de urgenta, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care are contract;
 • anuntarea imediată a Directiei de Sănitate Publică competenta teritorial.

-Angajatorii au obligaţia de a prelucra angajaţilor/lucrătorilor principalele măsuri (regulile de aur) necesar a fi întreprinse, astfel:

 • spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă şi săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
 • utilizarea măştilor de protecţie de către persoanele bolnave;
 • evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute;
 • evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;
 • acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;
 • dezinfectarea periodica a suprafeţelor de contact cu soluţii pe baza de clor sau alcool.

Totodată, angajatorii trebuie să aibă în vedere dispoziţiile legale conform cărora, măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu comportă, în nici o situaţie, obligaţii financiare pentru angajaţi/lucrători.

In scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 15/1311/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

 

B.masuri, instituite conform:

-Hotararii nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea hotararii nr. 9 a Grupului de support tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei

-Hotararii nr. 10 din 14.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru propunerea instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si aprobarea unor masuri suplimentare in vederea gestionarii epidemiei de Coronavirus SARS-Cov-2

 

-Toate institutiile publice si private vor aplica masura asigurarii materialelor destinate igienei personale la toaleta (sapun, prosoape de hartie, uscatoare de maini) dezinfectia frecventa a clantelor usilor precum si a altor suprafete expuse (mese conferinta, birouri etc.);

-Se recomanda decalarea, de catre entitatile private, inclusiv operatorii economici cu un numar de peste 99 angajati, din municipiul Piatra Neamt, a programului personalului care utilizeaza transportul public in comun, fie pentru intregul personal, in afara perioadelor de aglomeratie maxima, fie prin impartirea personalului care utilizeaza transportul public in comun in 2-3 grupuri, care sa fie programati pentru inceperea si terminarea programului in interval decalate cu o ora/o ora si jumatate fata de programul normal. Masura se aplica incepand cu data de 12.03.2020 pana la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire.

-Se aplica masura decalarii programului personalului din institutiile publice cu un numar de peste 99 angajati care utilizeaza transportul public in comun, in variantele mentionate mai sus. Masura se aplica incepand cu data de 12.03.2020 pana la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire.

l Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt va verifica modul de implementare a masurii privind decalarea programului de lucru in vederea reducerii riscului de contaminare la si de la locul de munca.

-Se operationalizeaza un post telefonic cu numar alocat, care va fi comunicat persoanelor aflate in izolare sau carantina, pe raza judetului, pentru o comunicare directa si continua cu acestia (lini telefon fixa 0233-234510 si mobil 0748-041745).

-Persoanele care nu au conditii de auto-izolare la domiciliu, la cerere, prin grija autoritatilor administratiei publice locale, vor fi plasati intr-un centru de carantinare in conditii de auto- izolare.

-Se pune in aplicare masura ramanerii la locul de izolare apelarea SNUAU 112, pentru persoanele isolate la domiciliu, in situatia in care, in timpul celor 14 zile, dezvolta simptomatologie specifica infectiei cu coronavirusul SARS- CoV-2, urmand a fi alocat un echipaj al serviciului de ambulanta care se va deplasa la locatie si va preleva probe in vederea testarii. In functie de rezultatul testarii, starea pacientului si necesarul de ingrijiri medicale, se vor lua masuri pentru ramanerea in izolare la domiciliu, carantinarea sau internarea cazurilor confirmate si aplicarea tratamentului specific.

-Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca masura de prevenire a COVID-19, sa iasa din locatia in care au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente.

Sunt abilitate sa asigure aplicarea masurilor privind suspendarea activitatilor de servire si consum organizate de restaurante, hoteluri, cafenele, etc., suspendarea activitatilor cultural stiintifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, tratament si ingrijire personala, desfasurate in spatii inchise sau evenimentele care presupun participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise:Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Politia Locala, Agentia de Administrare Fiscala,Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale.

-Sunt abilitate sa aplice masura interzicerii parasirii locatiei stabilite de catre persoanele izolate la domiciliu, carantinate sau internate urmatoarele institutii: Inspectoratul Judetean de Politie, Politia Locala, Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale.

-Nerespectarea masurilor de prima urgenta mentionate atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 27 din OUG nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Personalul institutiilor mai sus mentionate este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni in conformitate cu art. 29 din OUG nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

C.masuri, instituite conform:

-Ordonantei militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, nr. 2 din 21 martie 2020.

-Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei cu cateva exceptii printre care cea in interes profesional, cand deplasarea se poate face de la  locuinta/gospodarie la locul de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi.

-Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator, sau o declaratie pe propria raspundere.Atasam prezentei modelele de adeverinta si declaratie pe propria raspundere.

 

Compartimentul Relatii cu Publicul

Continua sa citesti
Click pentru a comenta

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Drum lin spre cer, prof. Gigel Bîrliba

Publicat

pe

A încetat din viață prof. Gigel Bîrliba, artist plastic și profesor de istorie. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor de breaslă și tutror celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să îl așeze la odihna cea bună!

 

Continua sa citesti

Actualitate

FOTO | 450 de grame de trufe negre culese ilegal în pădurea din zona Secu

Publicat

pe

4.000 de lei amendă pentru  a fost jackpot-ul zilei de 24 septembrie pentru 2 bărbați nemțeni.
Însoțiți de 4 câini antrenați pentru căutare, cei doi bărbați au fost depistați joi, 24 septembrie, de jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț în pădurea din zona Secu.
„Diamantele negre” au fost confiscate și predate reprezentanților Ocolului Silvic Vânători-Neamț.

Continua sa citesti

Actualitate

COD PORTOCALIU de ploi în județul Neamț

Publicat

pe

Administrația Națională de Meteorologie  a emis o avertizare meteorologică, valabilă în intervalul 26 septembrie, ora 09:00 și 27 septembrie, ora 03:00 pe teritoriul Moldovei, inclusiv județul Neamț.

Începând cu după-amiaza zilei de sâmbătă, 26 septembrie, va ploua abundent și vor fi intervale în care se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică accentuată (vijelii puternice, grindină și frecvente descărcări electrice). Cantitățile de apă vor depăși 50…60 l/mp și izolat 70…90 l/mp.

Interval de valabilitate: 26 septembrie, ora 09:00 –27 septembrie, ora 03:00

Fenomene vizate: ploi abundente, instabilitate atmosferică accentuată

Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea

Continua sa citesti

Popular